lis 23

OGŁOSZENIE

Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”
                                                                                                              Flora Edwards

                                                                             

                                                                    Drodzy Rodzice!
Z okazji Mikołajek ogłaszamy zbiórkę zabawek dla podopiecznych ze Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci ,,Przystań” w Suwałkach w ramach akcji charytatywnej Mikołajkowy Autobus Radia 5.

Zbieramy:
• gry planszowe,
• zabawki,
• pluszaki,
• książki,
• wszystko, co może być potrzebne dzieciom.

Prosimy, aby zabawki były nowe. Przynosimy je do nauczycielek w poszczególnych grupach. Zbiórka będzie trwać do 3 grudnia.

                                                                         

                                                                          Zapraszamy do włączenia się w naszą akcję!

lis 18

Komunikat

                                             

Szanowni Rodzice!
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązują nowe zasady dotyczące zakrywania ust i nosa. Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo Dzieci, Rodziców i Pracowników, prosi się o współpracę i zrozumienie problemu.

W związku z tym przypomina się o obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką na terenie przedszkola. Rodzice, którzy nie będą mieli maseczki, nie będą wpuszczani do przedszkola, a ich dziecko będzie odbierane przez woźną przy głównych drzwiach wejściowych i odprowadzane do szatni. Pracownik przedszkola podczas przejmowania dziecka od rodzica/prawnego opiekuna dokona mierzenia temperatury dziecka, termometrem bezdotykowym.

Przykro jest, że w tak istotnej sprawie, jaką jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych najbliższych, w dobie tak wielu zachorowań, trzeba wielokrotnie zwracać uwagę o przestrzeganie procedur. Pamiętajmy, że wchodzimy do placówki, gdzie przebywają małe dzieci i zachowanie higieny oraz przestrzeganie obostrzeń sanitarnych ma szczególne znaczenie.
Jednocześnie dziękujemy tym rodzicom, którzy przestrzegają obostrzeń sanitarnych i systematycznie noszą maseczki na terenie placówki.

                                                                                                                  Danuta Borawska – dyrektor
                                                                                                   Przedszkola nr z Oddziałem Integracyjnym
                                                                                                                           w Suwałkach

lis 11

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice i dzieci!

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „MAMO, TATO, ZAMIAST LIZAKA, KUP KARMĘ DLA ZWIERZAKA”. Akcja trwać będzie do 10 grudnia 2021r. Zebrany pokarm zostanie przekazany do Fundacji „Zwierzęta Niczyje” w Suwałkach. Przyniesiony pokarm zostawiamy w pojemnikach wystawionych w szatni. 

Wszystkich wrażliwych na los bezdomnych zwierząt zachęcamy do czynnego udziału w akcji

paź 24

„Zdrowo jem, więcej wiem” – edycja 2021/2022

W nowym roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego pt. „Zdrowo jem, więcej wiem”. Wzorem ubiegłych lat projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

PROJEKT „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” TO M.IN.:
– wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej;
– bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
– szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie..

CELE:
Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

wrz 12

Projekt edukacyjny pt. ,,InterAKTYWNIE z misiem Maurycym”

W nowym roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego pt. ,,InterAKTYWNIE z misiem Maurycym”. Głównym celem projektu jest wartościowe wykorzystanie środków elektronicznych w edukacji przedszkolnej.

Cele projektu:

-doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

-wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego,

-urozmaicenie realizowanych obszarów dydaktycznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii,

-poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej dzieci,

-doskonalenie logicznego myślenia,

-kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych,

-rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych.

Jednym z nieodłącznych elementów współczesnego procesu dydaktyczno-wychowawczego stała się nowoczesna technologia. Ich wykorzystanie będzie miało wpływ na kształtowanie osobowości i postaw dzieci. Ich poznawanie nie powinno być pozostawione jako spontaniczne, ale powinno mieć swoje stałe miejsce w edukacji. Twórcza i wartościowa praca z wykorzystaniem nowoczesnej technologii wyzwala w najmłodszych aktywność, kreatywność, zachęca do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań. Warto zatem realizować różnorodne projekty, które są dla dziecka aktywizujące i atrakcyjne.

maj 11

Informacja o projekcie nr LT-PL-5R-381 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegółowy 3.1. – „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”.

Beneficjentem wiodącym jest Administracja Samorządu Miasta Alytus, natomiast Miasto Suwałki jest beneficjentem w projekcie.

Cel projektu: „Poprawa zdrowia fizycznego i emocjonalnego dzieci zamieszkujących obszar polsko-litewskiego pogranicza w okresie pandemii COVID-19”.

Projekt realizowany jest w przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 oraz w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 2, 5, 7, 10, 11 w Suwałkach, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 593 058,23 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 504 099,49 EUR

Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Suwałki): 334 844,30 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 284 617,65 EUR
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2021 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.

Czytaj wpis

maj 07

Komunikat

 

                                               GAP021

 

Zakazuje się wprowadzania psów na teren ogrodu przedszkolnego.

 

 

                                                                                                                         Danuta Borawska dyrektor

                                                                                                           Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym                                                                                                                                           w Suwałkach

gru 15

System iPrzedszkole – panel rodzica

System iPrzedszkole stanowi kompleksowe rozwiązanie internetowe wspomagające zarządzanie przedszkolem. Jest efektywnym narzędziem służącym do ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci w przedszkolu. Dodatkowo pełni funkcję informacyjno-komunikacyjną w kontaktach z rodzicami za pomocą Panelu rodzica. Zalogowanie się do panelu rodzica pozwala na dostęp do aktualnego i kompletnego źródła istotnych informacji oraz umożliwia dogodne komunikowanie się na linii przedszkole – rodzic.

Panel Rodzica/Opiekuna obejmuje  cztery główne obszary:

 • Należności (bieżąca kontrola należności i rozliczeń w przedszkolem)
 • Obecności (możliwość sprawdzenia podsumowania obecności dziecka w danym tygodniu i miesiącu, zgłaszanie nieobecności dziecka bez potrzeby dzwonienia do przedszkola)
 • Jadłospis (możliwość sprawdzenia jadłospisu z danego dnia oraz tygodnia)
 • Tablica Ogłoszeń (bieżące informacje o wydarzeniach w przedszkolu)

System iPrzedszkole w celu rejestracji wejść/wyjść dziecka wykorzystuje czytniki kart, które otrzymali rodzice. Zapis w systemie sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym oraz pojawieniem się na wyświetlaczu imienia i nazwiska dziecka. Jeśli czytnik nie odnotuje wyjścia dziecka, które było obecne w przedszkolu, system naliczy opłatę za pobyt do końca pracy placówki, dlatego bardzo prosimy o prawidłowe odbijanie kart.

 

Poniżej przedstawiamy zasady działania panelu:

Panel rodzica

gru 15

Zasłoń usta i nos – to nadal obowiązek

                             

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od dn. 16 grudnia 2020r. (środa) osoby dorosłe przyprowadzające dziecko/dzieci do przedszkola, które nie będą przestrzegały obowiązku noszenia maseczki, nie będą wpuszczane do placówki. Dzieci będą odbierane przy drzwiach wejściowych przez pracowników przedszkola i odprowadzane do sal.

Osoba dorosła odprowadzająca dziecko/dzieci do przedszkola musi mieć maseczkę ochronną zasłaniającą nos oraz usta!

 

lis 03

Informacja

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania z systemu iPrzedszkole  

 

Szanowni Rodzice!

Przypominamy o obowiązku codziennego sczytywania karty zbliżeniowej w czytniku, rano – przy wejściu z dzieckiem do przedszkola i po południu – przy wyjściu z dzieckiem z placówki. 

Przyprowadzając dziecko, rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na dolnym holu (czytnik-wejście, przy szklanej gablocie). System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Kartę należy włożyć z prawej strony czytnika zgodnie z kierunkiem wskazanym czarną strzałką. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika. Odczytuje z wykrytej karty unikalny numer identyfikacyjny, sygnalizując to dźwiękowo.

Odebranie dziecka z przedszkola należy również zarejestrować, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na klatce schodowej prowadzącej do szatni (czytnik-wyjście), na identycznych zasadach jak opisane powyżej.

Czytaj wpis

maj 07

Moje zdrowie i bezpieczeństwo w przedszkolu

 

Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z procedurami ochrony dzieci i rodziców oraz pracowników placówki przed Covid-19 obowiązującymi w naszym przedszkolu od września 2020 r.:

Procedury ochrony dzieci i ich rodziców oraz pracowników placówki przed COVID-19

OŚWIADCZENIE COVID-19  Załącznik nr 1 do procedury

 

Aktualne wytyczne GIS dla przedszkoli

 

 Film, który warto obejrzeć z dzieckiem:

 

 

paź 06

Apel do Rodziców!

         

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

 • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych
 • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
   • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci
 • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań

lis 30

Zajęcia w ramach projektu „InterAktywnie z misiem Maurycym”

Dzieci z grupy II podczas listopadowych zajęć wykonywały zadania w ramach projektu „InterAktywnie z misiem Maurycym”. Było to między innymi: wyszukiwanie i przeliczanie elementów, odszukiwanie różnic w obrazkach, dobieranie ubioru stosownie do panującej aury, układanie pogodowych rytmów, tworzenie kasztanowych ludzików według własnego pomysłu. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wykonywały wszystkie zadania. Z niecierpliwością czekają na kolejne wyzwania.

Czytaj wpis

lis 26

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada 2021r. dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Przedszkolaki zostały zaproszone przez panią Misiową z „Happy Children” do wspólnej zabawy. Uczestniczyły w zabawach taneczno-ruchowych, min. wspólnie kręciły miodek, rozgrzewały zmarznięte łapki. Największą radość naszym przedszkolakom sprawiło spotkanie z Rubble z „Psiego Patrolu”, który przyszedł do dzieci razem z panią Misiową. Spotkanie z Rubble wzbudziło wiele emocji: radość, wzruszenie, zdziwienie. To był bardzo wesoły dzień!

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija…

Czytaj wpis

lis 25

Co należy jeść, aby być zdrowym?

24 listopada 2021r. dzieci z grupy VI uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych pt. „Co należy jeść, aby być zdrowym?” w ramach projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. W trakcie zajęć dzieci obejrzały prezentację multimedialną „Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie”. Brały udział w pogadance na temat tego, co powinni jeść ludzie. Dowiedziały się co należy jeść, a czego unikać. Uczestniczyły w zabawie edukacyjnej „Postaw diagnozę”. Bardzo ważnym zadaniem nas, dorosłych jest uświadomienie dzieciom zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. 

Czytaj wpis

lis 23

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień w przedszkolu

22 listopada 2021r. przedszkolaki z grupy II obchodziły Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, który przypada 21 listopada. Tego dnia wszystkich powinien cechować uśmiech, przyjazne nastawienie do innych, ciepłe spojrzenia, a także serdeczne i miłe gesty. Symbolem tego święta jest słoneczko.
Na zajęciach dzieci szukały odpowiedzi na ważne pytania: co to jest życzliwość, dlaczego warto być życzliwym i jak okazywać życzliwość na co dzień. Była to wspaniała okazja do przypomnienia „magicznych słów” oraz sytuacji, w których ich używamy. Przedszkolaki obejrzały bajkę pt. „Kocia życzliwość”, uczestniczyły w zabawie „Powiedz coś miłego koledze, koleżance”, a także wykonały wspólną pracę – symboliczne „Słoneczko życzliwości”. Na zakończenie dzieci wykonały „uśmiechnięte minki”. To był dzień pełen radości, życzliwości i koleżeństwa.

Czytaj wpis

lis 17

Rozstrzygnięcie przedszkolnego konkursu plastycznego „Mamo, tato baw się z nami jesiennymi darami”

16 listopada 2021r. został rozstrzygnięty przedszkolny konkurs plastyczny „Mamo, tato baw się z nami jesiennymi darami”. W konkursie wzięło udział 23 przedszkolaków ze wszystkich grup wiekowych. Dzieci i Rodzice wykazali się ogromną pomysłowością oraz nie lada precyzją, co zaowocowało przepięknymi pracami. Podczas uroczystości podsumowującej konkurs wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu plastycznego „Mamo, tato baw się z nami jesiennymi darami”:

Czytaj wpis

lis 16

Konkurs plastyczny pn. „Najlepszy rysunek zdrowych słodyczy”

16 listopada 2021r. w ramach realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”, dzieci z grupy V zgromadziły zdrowe słodycze bez cukru. Zależało to od kreatywności ich rodziców. Przyniosły smakołyki wykonane z mamą w domu, a także kupione w sklepie suszone owoce, słodycze bez cukru, pestki owoców, orzechy. Dzieliły się informacjami, jak wykonać takie ciasto bez cukru, aby było słodkie? Gdzie kupić słodycze zdrowe, bez dodatku cukru? Degustowały zdrowe słodycze. Stworzyły galerię konkursowych prac plastycznych, dotyczących zdrowego odżywiania. W ramach zajęć poznały tez piramidę żywienia.

Czytaj wpis

lis 16

Dzień Czystego Powietrza

15 listopada 2021r. dzieci z grupy VI uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, na których omówiono temat powietrza oraz jego zanieczyszczeń. Dzieciom zostało uświadomione, że powietrze jest wszechobecne i niezbędne do życia, a jego czystość jest źródłem zdrowia. Dzieci dowiedziały się co to jest powietrze, jak i gdzie powstają zanieczyszczenia powietrza i w jaki sposób można im zapobiegać. Rozmawiały o tym, co zrobić by poprawić jego czystość. Wykonały eksperyment badawczy, by sprawdzić gdzie jest powietrze. Na koniec wykonały swoją własną elektrownię wiatrową.

Czytaj wpis

Starsze posty «