sty 22

Ferie zimowe 2022 w naszym mieście

 

Czytaj wpis

sty 22

Życzenia na ferie zimowe

                                         

Z okazji ferii zimowych, życzymy Wam, drogie Dzieci bezpiecznego i radosnego wypoczynku.

Niech ten wspaniały czas umożliwi Wam pełne korzystanie z uroków zimy,

dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć.

Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi.

Jednak prosimy, by nigdy nie opuszczał Was zdrowy rozsądek,

abyście w czasie ferii dbali o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących

i nie podejmowali działań zagrażających życiu lub zdrowiu.

Życzymy Wszystkim szczęśliwych i bezpiecznych ferii zimowych!

 

                                           Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy   

                                     Przedszkola nr 5 w Suwałkach

sty 11

Ogłoszenie

 

Drodzy Rodzice!

Bal Karnawałowy w naszym przedszkolu

odbędzie się 10 lutego 2022r. (czwartek).

Poprowadzą go aktorzy z Teatru CoNieco z Białegostoku.

    Prosimy Rodziców o przygotowanie strojów   

  karnawałowych dla dzieci.

lis 18

Komunikat

                                             

Szanowni Rodzice!
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązują nowe zasady dotyczące zakrywania ust i nosa. Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo Dzieci, Rodziców i Pracowników, prosi się o współpracę i zrozumienie problemu.

W związku z tym przypomina się o obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką na terenie przedszkola. Rodzice, którzy nie będą mieli maseczki, nie będą wpuszczani do przedszkola, a ich dziecko będzie odbierane przez woźną przy głównych drzwiach wejściowych i odprowadzane do szatni. Pracownik przedszkola podczas przejmowania dziecka od rodzica/prawnego opiekuna dokona mierzenia temperatury dziecka, termometrem bezdotykowym.

Przykro jest, że w tak istotnej sprawie, jaką jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych najbliższych, w dobie tak wielu zachorowań, trzeba wielokrotnie zwracać uwagę o przestrzeganie procedur. Pamiętajmy, że wchodzimy do placówki, gdzie przebywają małe dzieci i zachowanie higieny oraz przestrzeganie obostrzeń sanitarnych ma szczególne znaczenie.
Jednocześnie dziękujemy tym rodzicom, którzy przestrzegają obostrzeń sanitarnych i systematycznie noszą maseczki na terenie placówki.

                                                                                                                  Danuta Borawska – dyrektor
                                                                                                   Przedszkola nr z Oddziałem Integracyjnym
                                                                                                                           w Suwałkach

paź 24

„Zdrowo jem, więcej wiem” – edycja 2021/2022

W nowym roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego pt. „Zdrowo jem, więcej wiem”. Wzorem ubiegłych lat projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

PROJEKT „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” TO M.IN.:
– wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej;
– bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
– szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie..

CELE:
Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

wrz 12

Projekt edukacyjny pt. ,,InterAKTYWNIE z misiem Maurycym”

W nowym roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego pt. ,,InterAKTYWNIE z misiem Maurycym”. Głównym celem projektu jest wartościowe wykorzystanie środków elektronicznych w edukacji przedszkolnej.

Cele projektu:

-doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

-wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego,

-urozmaicenie realizowanych obszarów dydaktycznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii,

-poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej dzieci,

-doskonalenie logicznego myślenia,

-kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych,

-rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych.

Jednym z nieodłącznych elementów współczesnego procesu dydaktyczno-wychowawczego stała się nowoczesna technologia. Ich wykorzystanie będzie miało wpływ na kształtowanie osobowości i postaw dzieci. Ich poznawanie nie powinno być pozostawione jako spontaniczne, ale powinno mieć swoje stałe miejsce w edukacji. Twórcza i wartościowa praca z wykorzystaniem nowoczesnej technologii wyzwala w najmłodszych aktywność, kreatywność, zachęca do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań. Warto zatem realizować różnorodne projekty, które są dla dziecka aktywizujące i atrakcyjne.

maj 11

Informacja o projekcie nr LT-PL-5R-381 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegółowy 3.1. – „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”.

Beneficjentem wiodącym jest Administracja Samorządu Miasta Alytus, natomiast Miasto Suwałki jest beneficjentem w projekcie.

Cel projektu: „Poprawa zdrowia fizycznego i emocjonalnego dzieci zamieszkujących obszar polsko-litewskiego pogranicza w okresie pandemii COVID-19”.

Projekt realizowany jest w przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 oraz w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 2, 5, 7, 10, 11 w Suwałkach, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 593 058,23 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 504 099,49 EUR

Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Suwałki): 334 844,30 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 284 617,65 EUR
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2021 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.

Czytaj wpis

maj 07

Komunikat

 

                                               GAP021

 

Zakazuje się wprowadzania psów na teren ogrodu przedszkolnego.

 

 

                                                                                                                         Danuta Borawska dyrektor

                                                                                                           Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym                                                                                                                                           w Suwałkach

gru 15

System iPrzedszkole – panel rodzica

System iPrzedszkole stanowi kompleksowe rozwiązanie internetowe wspomagające zarządzanie przedszkolem. Jest efektywnym narzędziem służącym do ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci w przedszkolu. Dodatkowo pełni funkcję informacyjno-komunikacyjną w kontaktach z rodzicami za pomocą Panelu rodzica. Zalogowanie się do panelu rodzica pozwala na dostęp do aktualnego i kompletnego źródła istotnych informacji oraz umożliwia dogodne komunikowanie się na linii przedszkole – rodzic.

Panel Rodzica/Opiekuna obejmuje  cztery główne obszary:

 • Należności (bieżąca kontrola należności i rozliczeń w przedszkolem)
 • Obecności (możliwość sprawdzenia podsumowania obecności dziecka w danym tygodniu i miesiącu, zgłaszanie nieobecności dziecka bez potrzeby dzwonienia do przedszkola)
 • Jadłospis (możliwość sprawdzenia jadłospisu z danego dnia oraz tygodnia)
 • Tablica Ogłoszeń (bieżące informacje o wydarzeniach w przedszkolu)

System iPrzedszkole w celu rejestracji wejść/wyjść dziecka wykorzystuje czytniki kart, które otrzymali rodzice. Zapis w systemie sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym oraz pojawieniem się na wyświetlaczu imienia i nazwiska dziecka. Jeśli czytnik nie odnotuje wyjścia dziecka, które było obecne w przedszkolu, system naliczy opłatę za pobyt do końca pracy placówki, dlatego bardzo prosimy o prawidłowe odbijanie kart.

 

Poniżej przedstawiamy zasady działania panelu:

Panel rodzica

gru 15

Zasłoń usta i nos – to nadal obowiązek

                             

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od dn. 16 grudnia 2020r. (środa) osoby dorosłe przyprowadzające dziecko/dzieci do przedszkola, które nie będą przestrzegały obowiązku noszenia maseczki, nie będą wpuszczane do placówki. Dzieci będą odbierane przy drzwiach wejściowych przez pracowników przedszkola i odprowadzane do sal.

Osoba dorosła odprowadzająca dziecko/dzieci do przedszkola musi mieć maseczkę ochronną zasłaniającą nos oraz usta!

 

lis 03

Informacja

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania z systemu iPrzedszkole  

 

Szanowni Rodzice!

Przypominamy o obowiązku codziennego sczytywania karty zbliżeniowej w czytniku, rano – przy wejściu z dzieckiem do przedszkola i po południu – przy wyjściu z dzieckiem z placówki. 

Przyprowadzając dziecko, rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na dolnym holu (czytnik-wejście, przy szklanej gablocie). System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Kartę należy włożyć z prawej strony czytnika zgodnie z kierunkiem wskazanym czarną strzałką. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika. Odczytuje z wykrytej karty unikalny numer identyfikacyjny, sygnalizując to dźwiękowo.

Odebranie dziecka z przedszkola należy również zarejestrować, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na klatce schodowej prowadzącej do szatni (czytnik-wyjście), na identycznych zasadach jak opisane powyżej.

Czytaj wpis

maj 07

Moje zdrowie i bezpieczeństwo w przedszkolu

 

Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z procedurami ochrony dzieci i rodziców oraz pracowników placówki przed Covid-19 obowiązującymi w naszym przedszkolu od września 2020 r.:

Procedury ochrony dzieci i ich rodziców oraz pracowników placówki przed COVID-19

OŚWIADCZENIE COVID-19  Załącznik nr 1 do procedury

 

Aktualne wytyczne GIS dla przedszkoli

 

 Film, który warto obejrzeć z dzieckiem:

 

 

paź 06

Apel do Rodziców!

         

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

 • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych
 • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
   • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci
 • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań

sty 20

Dzień Babci i Dziadka inny niż zawsze

21 stycznia i 22 stycznia – to dwie ważne daty w kalendarzu przedszkola. Nasze przedszkolaki, co roku przygotowywały przedstawienia i prezenty na Dzień Babci i Dziadka. Tym razem jest inaczej. W 2022 roku z powodu obostrzeń scenariusz musi być inny niż zazwyczaj. Przedszkole nie może bowiem organizować przedstawień z udziałem publiczności. W tym roku występy artystyczne wnuczek i wnuczków z naszego przedszkola zostały nagrane i wysłane babciom oraz dziadkom w formie filmików. Dzięki temu Babcie i Dziadkowie obejrzą program artystyczny w swoich domach.

P.S. Chcemy przekazać szczególne podziękowania za wsparcie, mądrość i życiowe doświadczenie, którym dzielą się seniorzy. Nic nie jest w stanie zastąpić ciepła i serdeczności, jaką dziadkowie okazują swoim wnukom. Dziadkowie są ich najlepszymi przyjaciółmi, zawsze mają czas, by ich wysłuchać, a gdy trzeba, służyć pomocą i radą.

Czytaj wpis

sty 20

Inscenizacja wiersza S. Jachowicza „Chory kotek”

19 stycznia 2022r. dzieci z grupy VI w ramach realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” zaprosiły swoich kolegów z przedszkola do sali teatralnej, aby przedstawić im inscenizację wiersza S. Jachowicza „Chory kotek”. Przedstawienie wzbogacone było o dodatkowe atrakcje – stroje i rekwizyty. Ogromną radość sprawiło dzieciom wcielenie się w rolę chorego kotka, lekarza czy myszki podczas inscenizacji. Dzieci z zapartym tchem słuchały i obserwowały grę swoich kolegów i koleżanek. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem słuchały rad Pani Doktor na temat zdrowego odżywiania. Na ich twarzach malował się uśmiech i podziw. Mali „aktorzy” dostali gromkie brawa.

Nikt nie lubi chorować i leżeć całymi dniami w łóżku. A do tego trzeba jeszcze słuchać surowych zaleceń lekarza. Historia chorego kotka okazała się przestrogą dla wszystkich łakomczuchów!

Czytaj wpis

sty 20

Przedszkolaki wykonują plakaty do hasła „Dbam o zdrowie”

18 stycznia 2022r. dzieci z grupy 5-6 latków w ramach projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” przystąpiły do realizacji kolejnego zadania. Tym razem dzieci korzystając z wiadomości zdobytych na zajęciach oraz w oparciu o własne twórcze pomysły, podjęły się wykonania plakatów. Pracowały w grupach dwu lub trzyosobowych, same dobierając sobie współpracowników oraz pomoce i przybory do wykonania. Wykonanie plakatów bardzo pochłonęło dzieci. Miały dużo właściwych pomysłów do podzielenia się z innymi. Plakaty zostały wyeksponowane na wystawie ogólnodostępnej dla innych przedszkolaków i rodziców, aby wszyscy mogli podjąć refleksję na temat zdrowego trybu życia.

Czytaj wpis

sty 12

Warsztaty plastyczne w SOK-u

12 stycznia 2022r. dzieci z grupy VI były w SOK-u na warsztatach plastycznych, które odbyły się w Galerii Patio. Przedszkolaki pod okiem pani Lidii Żyniewicz przygotowały piękne laurki i upominki, które wręczą swoim babciom oraz swoim dziadkom w dniu ich święta. Dzieci mocno zaangażowały się w wykonanie swoich prac. Bardzo się starały, aby ich prace były piękne i estetycznie wykonane.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z zajęć plastycznych można obejrzeć tutaj: https://www.facebook.com/224955150937695/posts/4289165571183279/

Czytaj wpis

sty 04

Podróż Zdrowolotem do Białej Krainy

3 stycznia 2022r. sześciolatki z grupy VI wzięły udział w zajęciach w ramach projektu edukacyjnego „Zdrowo jem, więcej wiem!”. Dzieci udały się w podróż Zdrowolotem do Białej Krainy by wraz z Cukrową Wróżką odkryć, dlaczego cukier i sól są szkodliwe. Rozważały, jakie są skutki nadmiaru soli i cukru oraz co da rezygnacja z nich. Rozmyślały, co można zrobić by być zdrowszym. Wszystkie zgodnie stwierdziły, że dla zdrowia warto ograniczyć słodkie i słone produkty, a częściej sięgać po warzywa i owoce!

Czytaj wpis

gru 29

Zabawy konstrukcyjne w grupie 5-latków

Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków zawsze były, są i będą ciekawą formą zabawy, która rozwija wyobraźnię i kreatywność dzieci. Samodzielna praca nad konstrukcją uczy koncentracji, skupienia i obserwacji. Natomiast wspólne budowanie z innymi dziećmi uczy dzielenia się i współdziałania. Przedszkolaki chętnie budują najdziwniejsze formy przestrzenne za pomocą różnych klocków. Mają do dyspozycji: klocki Lego, wafle, clics, magnetyczne, drewniane, itp.

Czytaj wpis

gru 22

XV Przegląd Kolęd i Pastorałek w Przedszkolu nr 4

17 grudnia 2021r. odbył się w Przedszkolu nr 4 w Suwałkach XV Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej, kolęda, kolęda”. W tym roku w innych niż zawsze warunkach, z powodu pandemii, w formie on-line. Opiekunowie uczestników wysyłali nagrania występów swoich podopiecznych. Naszą placówkę reprezentował zespół z grupy V: Sandra, Ula, Zosia, Marcelina W. i Marcelina W. Dziewczynki śpiewały pastorałkę pt.  „Do stajenki”. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Starsze posty «