wrz. 15

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice!

Proponujemy Państwu ubezpieczenie NNW dla dziecka w firmie Compensa. Składka wynosi 50,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Compensa TU S.A. Vienna Insurance Grup, nr konta 94124069577008220010650588. Należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz polisa typ 184 nr 001065058. Termin wpłaty – do 31.10. 2021r.

Dowód wpłaty należy dostarczyć do przedszkola do pokoju pani intendent. Będzie to podstawą do wpisania dziecka na listę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne.

Polisa ubezpieczeniowa typ 184 nr 001065058 

 

wrz. 12

Projekt edukacyjny pt. ,,InterAKTYWNIE z misiem Maurycym”

W nowym roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego pt. ,,InterAKTYWNIE z misiem Maurycym”. Głównym celem projektu jest wartościowe wykorzystanie środków elektronicznych w edukacji przedszkolnej.

Cele projektu:

-doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

-wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego,

-urozmaicenie realizowanych obszarów dydaktycznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii,

-poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej dzieci,

-doskonalenie logicznego myślenia,

-kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych,

-rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych.

Jednym z nieodłącznych elementów współczesnego procesu dydaktyczno-wychowawczego stała się nowoczesna technologia. Ich wykorzystanie będzie miało wpływ na kształtowanie osobowości i postaw dzieci. Ich poznawanie nie powinno być pozostawione jako spontaniczne, ale powinno mieć swoje stałe miejsce w edukacji. Twórcza i wartościowa praca z wykorzystaniem nowoczesnej technologii wyzwala w najmłodszych aktywność, kreatywność, zachęca do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań. Warto zatem realizować różnorodne projekty, które są dla dziecka aktywizujące i atrakcyjne.

Maj 11

Informacja o projekcie nr LT-PL-5R-381 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegółowy 3.1. – „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”.

Beneficjentem wiodącym jest Administracja Samorządu Miasta Alytus, natomiast Miasto Suwałki jest beneficjentem w projekcie.

Cel projektu: „Poprawa zdrowia fizycznego i emocjonalnego dzieci zamieszkujących obszar polsko-litewskiego pogranicza w okresie pandemii COVID-19”.

Projekt realizowany jest w przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 oraz w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 2, 5, 7, 10, 11 w Suwałkach, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 593 058,23 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 504 099,49 EUR

Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Suwałki): 334 844,30 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 284 617,65 EUR
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2021 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.

Czytaj wpis

Maj 07

Komunikat

 

                                 GAP021

 

 

Zakazuje się wprowadzania psów na teren ogrodu przedszkolnego.

 

 

                                                                                                                         Danuta Borawska dyrektor

                                                                                                           Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym                                                                                                                                           w Suwałkach

lt. 28

Komunikat

                                                                                          

 

                          KOMUNIKAT

                                                                                   Szanowni Rodzice!
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od soboty, 27 lutego obowiązują nowe zasady dotyczące zakrywania ust i nosa. Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo Dzieci, Rodziców i Pracowników, prosi się o współpracę i zrozumienie problemu. W związku z tym przypomina się o obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką na terenie przedszkola.

Przykro jest, że w tak istotnej sprawie, jaką jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych najbliższych, w dobie tak wielu zachorowań, trzeba wielokrotnie zwracać uwagę o przestrzeganie procedur. Pamiętajmy, że wchodzimy do placówki, gdzie przebywają małe dzieci i zachowanie higieny oraz przestrzeganie obostrzeń sanitarnych ma szczególne znaczenie.

Jednocześnie dziękujemy tym rodzicom, którzy przestrzegają obostrzeń sanitarnych i systematycznie noszą maseczki na terenie placówki. Dzięki temu znacznie zmniejszyła się zachorowalność wśród naszych przedszkolaków.

                                                                                                               

                                                                                                 Danuta Borawska  – dyrektor 

                                                                                                 Przedszkola nr z Oddziałem Integracyjnym

                                                                                                 w Suwałkach

                                                                              

grudzień 15

System iPrzedszkole – panel rodzica

System iPrzedszkole stanowi kompleksowe rozwiązanie internetowe wspomagające zarządzanie przedszkolem. Jest efektywnym narzędziem służącym do ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci w przedszkolu. Dodatkowo pełni funkcję informacyjno-komunikacyjną w kontaktach z rodzicami za pomocą Panelu rodzica. Zalogowanie się do panelu rodzica pozwala na dostęp do aktualnego i kompletnego źródła istotnych informacji oraz umożliwia dogodne komunikowanie się na linii przedszkole – rodzic.

Panel Rodzica/Opiekuna obejmuje  cztery główne obszary:

 • Należności (bieżąca kontrola należności i rozliczeń w przedszkolem)
 • Obecności (możliwość sprawdzenia podsumowania obecności dziecka w danym tygodniu i miesiącu, zgłaszanie nieobecności dziecka bez potrzeby dzwonienia do przedszkola)
 • Jadłospis (możliwość sprawdzenia jadłospisu z danego dnia oraz tygodnia)
 • Tablica Ogłoszeń (bieżące informacje o wydarzeniach w przedszkolu)

System iPrzedszkole w celu rejestracji wejść/wyjść dziecka wykorzystuje czytniki kart, które otrzymali rodzice. Zapis w systemie sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym oraz pojawieniem się na wyświetlaczu imienia i nazwiska dziecka. Jeśli czytnik nie odnotuje wyjścia dziecka, które było obecne w przedszkolu, system naliczy opłatę za pobyt do końca pracy placówki, dlatego bardzo prosimy o prawidłowe odbijanie kart.

 

Poniżej przedstawiamy zasady działania panelu:

Panel rodzica

grudzień 15

Zasłoń usta i nos – to nadal obowiązek

                             

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od dn. 16 grudnia 2020r. (środa) osoby dorosłe przyprowadzające dziecko/dzieci do przedszkola, które nie będą przestrzegały obowiązku noszenia maseczki, nie będą wpuszczane do placówki. Dzieci będą odbierane przy drzwiach wejściowych przez pracowników przedszkola i odprowadzane do sal.

Osoba dorosła odprowadzająca dziecko/dzieci do przedszkola musi mieć maseczkę ochronną zasłaniającą nos oraz usta!

 

listopad 03

Informacja

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania z systemu iPrzedszkole  

 

Szanowni Rodzice!

Przypominamy o obowiązku codziennego sczytywania karty zbliżeniowej w czytniku, rano – przy wejściu z dzieckiem do przedszkola i po południu – przy wyjściu z dzieckiem z placówki. 

Przyprowadzając dziecko, rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na dolnym holu (czytnik-wejście, przy szklanej gablocie). System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Kartę należy włożyć z prawej strony czytnika zgodnie z kierunkiem wskazanym czarną strzałką. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika. Odczytuje z wykrytej karty unikalny numer identyfikacyjny, sygnalizując to dźwiękowo.

Odebranie dziecka z przedszkola należy również zarejestrować, wkładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego na klatce schodowej prowadzącej do szatni (czytnik-wyjście), na identycznych zasadach jak opisane powyżej.

Czytaj wpis

Maj 07

Moje zdrowie i bezpieczeństwo w przedszkolu

 

Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z procedurami ochrony dzieci i rodziców oraz pracowników placówki przed Covid-19 obowiązującymi w naszym przedszkolu od września 2020 r.:

Procedury ochrony dzieci i ich rodziców oraz pracowników placówki przed COVID-19

OŚWIADCZENIE COVID-19  Załącznik nr 1 do procedury

 

Aktualne wytyczne GIS dla przedszkoli

 

 Film, który warto obejrzeć z dzieckiem:

 

 

październik 06

Apel do Rodziców!

         

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

 • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych
 • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
   • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci
 • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań

wrz. 24

Spice Gears Academy w naszym przedszkolu

23 września 2021r. wszystkie grupy z naszego przedszkola odwiedziła instruktorka ze Spice Gears Academy w Suwałkach, która prowadziła dla dzieci warsztaty. Podczas tego spotkania przedszkolaki budowały z klocków LEGO pojazdy kosmiczne, roboty czy domy. Dla dzieci była to niezwykła przygoda – mogły odnaleźć się w roli projektantów domów czy robotów przemysłowych, a także zaprojektować swoje wynalazki. 

Spice Gears Academy jest ogólnopolską akademią robotyki, która tworzy dziecięce drużyny robotyczne i przygotowuje je do zawodów ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Celem zajęć jest rozwijanie uczestników w zakresie matematyki, informatyki, technologii. Połączenie tych dziedzin pozwala dzieciom znaleźć odpowiedzi i rozwiązania w najtrudniejszych sytuacjach. Ponadto udział w zajęciach wpływa na rozwój emocjonalny. Uczy pracy zespołowej, kreatywnego myślenia oraz nieszablonowych rozwiązań. Akademia robotyki od roku działa na terenie województwa podlaskiego docierając z misją do kolejnych miast. Dzieci (od 5 do 14 roku życia) budują roboty z klocków Lego Mindstorms Ev 3, następnie je programują, a później przygotowują robota do wykonywania „misji” określonych na dany sezon zawodów. 

wrz. 24

Zajęcia w sali edukacyjnej OGNIK

23 września 2021r. dzieci z grupy II odwiedziły Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, by tam wziąć udział w zajęciach w sali edukacyjnej OGNIK. Pan strażak prowadził zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.

wrz. 24

Pierwszy Dzień Jesieni

23 września dzieci z naszego przedszkola powitały Pierwszy Dzień Jesieni. Tego dnia „królowały kolory”: brązowy, pomarańczowy, żółty i czerwony. Organizowane były  zabawy o tematyce jesiennej, poprzez które dzieci przyswoiły sobie wiadomości o rozpoczynającej się właśnie porze roku. Maluszki pomagały zebrać do kosza „Pani Jesieni” dary przyniesione przez starsze dzieci ze spacerów. Z wielkim zaciekawieniem oglądały jarzębinę, kasztany, żołędzie, owoce z sadu. Ogromną radość sprawiły im zabawy z piaskiem kinetycznym, który „uciekał” im przez palce. Dzień pełen wrażeń zakończyły wizytą w Sali Doświadczania Świata.

wrz. 24

Poznajemy swoje ciało, czyli nauka anatomii w przedszkolu

W życiu małego dziecka szczególną rolę przypisuje się jego umiejętności poznawania otaczającego świata, rozumienia go, dostrzegania związków w nim zachodzących i współdziałania. Nie każde jednak dziecko przebywa tę trudną i pełną wyzwań drogę w taki sam sposób, jak byśmy tego oczekiwali.

Pierwszy etap uczenia się dziecka obejmuje następujące obszary:

 • dotyk,
 • smak i węch,
 • wzrok,
 • słuch (w tym ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia wstępne do nauki mowy).

Rozwijanie tych zmysłów i ich integracja pozwoli dziecku właściwie interpretować napływające informacje, a następnie na nie reagować. Na tym etapie znajdują się również ćwiczenia rozwijające motorykę, których celem jest wyrabianie świadomości własnego ciała, poznanie jego schematu i orientacji w przestrzeni. W bieżącym tygodniu w sali dzieci z grupy VI gościł KOSTEK. Kostek pomógł przedszkolakom poznać niektóre tajemnice naszego ciała i funkcjonowania organizmu. Dzieci dokładnie przeliczyły wszystkie kości, dowiedziały się jak wyglądają i funkcjonują nasze płuca, serce i żołądek. Co się dzieje z pokarmem , który spożywamy i jak działają nasze mięśnie.
Dowiedziały się również, że w naszym ciele mamy mnóstwo organów o śmiesznych nazwach, np. mostek, łopatki, miednica. 

wrz. 24

Dzień Przedszkolaka

20 września 2021r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Celem obchodów tego dnia jest propagowanie miłej, przyjaznej atmosfery w przedszkolu, czerpanie radości z bycia przedszkolakiem, jak również zintegrowanie społeczności przedszkolnej. Nauczycielki przedszkola zapewniły dzieciom mnóstwo atrakcji, były: piosenki, tańce, gry i zabawy z chustą animacyjną oraz zawody sportowe. Panie zadbały o to, aby zabawy były atrakcyjne i wywołały na buziach przedszkolaków mnóstwo uśmiechu. Na zakończenie dnia dzieci otrzymały dyplomy i medale Przedszkolaka. Było wesoło i kolorowo. To był dzień pełen pozytywnych wrażeń!

P.S. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka życzymy wszystkim naszym podopiecznym samych słonecznych i szczęśliwych chwil.

wrz. 18

Wycieczka do Straży Pożarnej

16 września 2021r. dzieci z grupy IV odwiedziły Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, by tam wziąć udział w zajęciach w sali edukacyjnej OGNIK. Pan strażak prowadził zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.

Czytaj wpis

wrz. 15

Dzień Kropki w naszym przedszkolu

15 września 2021r. dzieci z grupy II obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności, pokonywania ograniczeń oraz umacniania wiary we własne siły. Inspiracja do obchodów tego święta stało się opowiadanie P. H. Reynoldsa pt. „Kropka”, w którym zwyczajna kropka, narysowana na środku kartki zmieniła świat małej dziewczynki Vashti – pozwoliła odkryć jej talent. Zorganizowane w tym dniu aktywności miały na celu pobudzenie u dzieci pomysłowości oraz zachęcenie ich do tworzenia i działania. Tego dnia dzieci dostrzegły kropki, wszędzie tam, gdzie zwykle nikt na nie nie zwraca uwagi. Zobaczyły, że z kropki można utworzyć słońce czy kolorową piłkę. Przedszkolaki wykonały również prace plastyczne, malując kolorowe kropki farbami według własnego pomysłu.

Czytaj wpis

wrz. 15

Wycieczka do Mini Zoo w Mikołajówce

14 września 2021r. przedszkolaki z grupy III i IV wyruszyły na wycieczkę do Mini Zoo w Mikołajówce. Na miejscu przedszkolaki miały okazję poznać różne zwierzęta, i te znane z naszego podwórka i te egzotyczne. Mogły posłuchać ciekawych historii na ich temat oraz pogłaskać osiołka, nakarmić kózki, wielbłąda, podziwiać lamy i strusie. Wszystkich zaciekawiła małpka. Były jeszcze koniki, milutkie króliczki, papużki, kurki oraz dumnie kroczące pawie z kolorowymi ogonami. Wszystkie dzieci były zachwycone, że mogły z tak bliska podziwiać zwierzęta, niektóre nakarmić oraz pogłaskać. To było bardzo przyjemnie spędzone przedpołudnie. 

Czytaj wpis

wrz. 13

Wycieczka do Siedliska Bogdanka

13 września 2021r. dzieci z grupy II wybrały się na wycieczkę do Siedliska Bogdanka w Leszczewku. Piękna pogoda pozwoliła na aktywne spędzenie dnia. Po spokojnej podróży, na miejscu, czekało na przedszkolaków wiele atrakcji.

Czytaj wpis

Starsze posty «