↑ Powrót do Grupa V

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w grupie 5-6 latków organizowane są w czasie określonym w ramowym planie dnia w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową. Treści edukacyjne określone szczegółowo w podstawie programowej wychowania przedszkolnego realizowane są poprzez różne rodzaje aktywności dziecięcej. Są to:
• aktywność społeczna /poznawanie bliższego i dalszego otoczenia dziecka,
• poznawcza /przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, rozwijanie zainteresowań książką, uważne słuchanie, wyraźna mowa i opowiadanie dziecka, edukacja matematyczna, przyrodnicza i ekologiczna, rozwijanie myślenia, ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi,
• artystyczna /muzyka, plastyka, teatr i technika,
• ruchowa i zdrowotna /rozwój fizyczny i sprawność ruchowa, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo na co dzień.
Zajęcia prowadzone są w ciągu całego dnia w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach i indywidualnie, a także w formie zabaw dydaktycznych, badawczych oraz wielu innych. Są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Metody pracy aktywizują wychowanków i stymulują ich zmysły, a różnorodne formy pracy zaspakajają ich aktywność.

W trakcie zajęć programowych:
– kształtujemy u dzieci postawy społeczno – moralne;
– uczymy samodzielności i zasad współżycia, współdziałania w kontaktach zarówno z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi z najbliższego otoczenia;
– doskonalimy nawyki higieniczno – kulturalne;
– przyswajamy zasady zachowania bezpieczeństwa;
– stwarzamy możliwości rozwijania sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne;
– ukazujemy piękno przyrody;
– kształtujemy postawy proekologiczne;
– pokazujemy, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wraz z nadejściem kolejnych pór roku;
– rozwijamy zainteresowania czytelnicze;
– uczymy słuchania, rozumienia i mówienia;
– uczymy prawidłowej wymowy;
– rozwijamy gotowość do czytania, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów;
– przygotowujemy do podjęcia nauki pisania poprzez rozwijanie sprawności manualnej rąk i palców oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
– kształtujemy umiejętność logicznego, matematycznego myślenia;
– umożliwiamy poznanie podstawowych pojęć matematycznych związanych z orientacją w przestrzeni, znajomością figur geometrycznych, zbiorami, ciężarem, czasem i pojemnością; – zapoznajemy z pojęciem liczby i cyfry w zakresie od 0 – 10
– kształtujemy postawy przywiązania do kultury i tradycji;
– rozwijamy wrażliwość muzyczną poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej oraz brzmienia wybranych instrumentów;
– uczymy rytmicznego poruszania się przy muzyce;
– zapoznajemy z różnorodnymi środkami komunikacji lądowej, wodnej i powietrznej;
– rozwijamy zainteresowanie urządzeniami technicznymi znajdującymi się w domu, poprzez poznanie ich funkcji i znaczenia dla człowieka;
– zapoznajemy z pracą ludzi w różnych zawodach;
– rozwijamy sprawność plastyczną poprzez wykonywanie prac różnorodnymi technikami.