Informacje o dostępności

Deklaracja dostępności
Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach.
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ:
– zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
– zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,
– strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Ćwiek, nauczyciel przedszkola. Kontaktować można się sekretariat@p5.suwalki.eu oraz dzwoniąc na numer telefonu +48 5677629. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
1. Do budynku prowadzą trzy wejścia: pierwsze wejście główne od ulicy Witosa wzdłuż chodnika przy kościele, drugie wejście boczne od ulicy Witosa od strony placu zabaw, trzecie wejście boczne od strony bramy głównej wjazdowej. Żadne z trzech wejść nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Przy wejściu głównym znajduje się przycisk systemu przywoławczego, za pomocą którego można wezwać pracownika przedszkola.
2. W budynku nie ma windy. Obsługa osób niepełnosprawnych może odbywać się na parterze po wcześniejszym wezwaniu pracownika.
3. W budynku przedszkola nie ma pętli indukcyjnych
4. Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
5. Do budynku przedszkola można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim powiadomieniu pracownika.
6. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne
Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Raport o stanie dostępności