↑ Powrót do Grupa I

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze

Organizacja dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

W organizacji dnia pobytu dziecka w przedszkolu uwzględnia się potrzebę regularnego żywienia dzieci, potrzebę odpoczynku (ok. 1 godziny) oraz potrzebne zmienności ruchu i pozycji z czego wynika konieczność przeplatania zabaw i zajęć o mniejszej lub większej intensywności ruchu oraz potrzebę utrzymania właściwej proporcji dowolnej o obowiązkowej aktywności dziecka i przeznaczenia jak najwięcej czasu na zabawę.
Poszczególne etapy dnia w przedszkolu są wyznaczone czasem. Ma to sprzyjać ukształtowaniu umiejętności podporządkowania się dzieci regułom czasowym obowiązującym w przedszkolu, potem w szkole i życiu dorosłym.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze to najważniejsze zajęcia w przedszkolu. To te zajęcia mają za zadanie przygotować dzieci do nauki szkolnej i nie tylko. Czas trwania zajęć w grupie młodszej: 10 – 15 minut.

W metodyce pedagogiki przedszkolnej wyróżnia się zajęcia obowiązkowe i zajęcia dowolne.
Zajęcia obowiązkowe organizuje nauczyciel po śniadaniu, wtedy kiedy są wszystkie dzieci.
Zajęcia można prowadzić z całą grupą, z małymi zespołami lub indywidualnie. Decyduje o tym nauczyciel (ze względu na treść i sposób ich realizacji).
Codziennie organizuje się w grupie 3 – latków zabawy poranne (przed śniadaniem) i zabawy ruchowe, w trakcie zajęć kierowanych przez nauczyciela i zajęć popołudniowych. Są to zabawy oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Ponadto zabawy ruchowe organizowane są na placu przedszkolnym, gdy sprzyja temu pogoda.
Dziecko podczas pobytu w przedszkolu ma okazję do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych. Wspierane są działania twórcze dziecka poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą.

Formy organizacyjne pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi.

Obejmują typowe sytuacje wychowawcze naturalne i organizowane celowo, powtarzające się systematycznie lub tylko okolicznościowo w rozkładzie dnia.
Są to:
– zajęcia i zabawy dowolne – podejmują je dzieci z własnej inicjatywy w czasie na to przeznaczonym w harmonogramie dnia, w warunkach zorganizowanego środowiska przedszkolnego; mają charakter indywidualny lub zespołowy; obejmują np. zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, rysowanie, porządkowanie itp.
– zajęcia obowiązkowe organizowane przez nauczyciela obejmują: dydaktykę przedszkolną w obrębie: mowy i myślenia, zajęć typu artystycznego i ruchowego oraz czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci, spacery i wycieczki, uroczystości przedszkolne; mogą być prowadzone z całą grupą, z zespołami (gdy istnieje konieczność zorganizowania każdemu dziecku warunków pełnej aktywności)
– sytuacje okolicznościowe, to sytuacje nieoczekiwane; nauczyciel ich nie może zaplanować ale przewiduje, że mogą się zdarzyć i wymagać czasu np. nieoczekiwane problemy dzieci, konflikty do rozstrzygnięcia, wydarzenia, spontaniczne pomysły dzieci na zorganizowanie zajęć lub zabaw.

Podstawowe metody pracy nauczyciela przedszkola to:
– metody oparte na działaniu (czynne); na obserwacji (oglądowe); oparte na słowie (słowne),
– metody odtwórcze (zabawowo-naśladowcze, zadaniowe, sytuacyjne),
– metody twórczego myślenia i działania.

W przedszkolu stosuje się także metody zwane systemami edukacyjnymi jak: edukacja matematyczna dzieci wg koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskej.