↑ Powrót do Grupa II

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części, w tym jedną piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne.
Zgodnie z powyższym, w naszej grupie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się codziennie w godzinach 9.00 -10.00.
Są to zajęcia organizowane dla całej grupy i opracowane według planów miesięcznych, w oparciu o podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego. Czas ich trwania jest dostosowany do możliwości rozwojowych i indywidualnych potrzeb dzieci.
Dzieci w każdym tygodniu uczestniczą w takich zajęciach, jak: rozwijanie mowy i myślenia, w tym, m.in. kształtowanie pojęć matematycznych, rozwijanie sprawności ruchowej, działalność plastyczno-konstrukcyjna, umuzykalnienie.
Powyższe rodzaje zajęć nie oznaczają, że w zajęciach występuje tylko i wyłącznie dany rodzaj aktywności dziecka, chociaż jest ona dominująca z uwagi na zaplanowane cele edukacyjne, które chcemy osiągnąć na tym zajęciu.
Każde zajęcie jest jednak tak zorganizowane by uczenie się dziecka było oparte na działaniu, przeżywaniu, samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań i przyswajaniu określonej wiedzy w sposób wielozmysłowy.
Na zajęciach więc dzieci malują farbami, lepią z plasteliny, rysują kredkami, flamastrami, wycinają, śpiewają, tańczą, liczą, segregują wg określonych cech jakościowych, biorą udział w przeróżnych zabawach konstrukcyjnych, badawczych, gimnastycznych; uczą się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym, a także inscenizować ruchem wiersze, piosenki… uważnie słuchać zapraszanych gości; poznają bliskie środowisko społeczne i przyrodnicze, zasady zachowania w miejscach publicznych, zasady ruchu pieszego oraz zasady zgodnego współżycia w grupie.
Dzięki zajęciom z zakresu rozwijania mowy i myślenia dziecko coraz lepiej rozumie otaczający je świat (poznaje go bezpośrednio, sensorycznie, za pomocą zmysłów i pośrednio – w toku myślenia), dostosowuje się do środowiska, reguluje stosunki z otoczeniem, zyskuje coraz szersze możliwości działania.
Uczy się komunikowania się z otoczeniem, śmiałego wyrażania swoich myśli, usprawnia narząd mowy, aparat słuchowy, oddechowy i artykulacyjny; ćwiczy dykcję, wzbogaca słownictwo, recytuje poezję. Dziecko odkrywa teatr zarówno jako widz, jak i aktor. Na zajęciach z literatury poznaje baśnie, mity i legendy.
Poprzez zajęcia ruchowe w przedszkolu stwarzamy najlepsze warunki do zaspokojenia potrzeb ruchu w ciągu całego dnia.
Ćwiczenia gimnastyczne organizowane w sali lub na powietrzu rozwijają u dzieci sprawność ruchową, umiejętność bezpiecznego poruszania się, aktywność w zabawie i umiejętność współpracy z rówieśnikami; pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy, wzmacniają odporność fizyczną dzieci oraz wzmacniają ich wiarę we własne możliwości.
Zajęcia plastyczne uczą dzieci nie tylko różnorodnych technik plastycznych, ale także kształcą spostrzegawczość, pamięć wzrokową i chęć tworzenia, wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, odczuć i pragnień; rozbudzają zainteresowanie otaczającym światem oraz rozwijają poczucie piękna, kształtów i barw.
Zajęcia konstrukcyjne ćwiczą sprawność manualną dziecka oraz rozbudzają jego kreatywność. Polegają na budowaniu, wytwarzaniu czegoś nowego. Doskonalą rozwój spostrzegawczo-ruchowy, wyzwalają pomysłowość, wdrażają do skupienia uwagi, uczą obserwacji.
Zajęcia z muzyki obejmują zabawy i tańce w oparciu o piosenki oraz grę na instrumentach perkusyjnych. Doskonalą one poczucie rytmu, percepcję słuchową, rozwijają sprawność orientacyjną i ruchową, kształtują umiejętności i wiadomości dotyczących instrumentów muzycznych oraz wyrabiają dyspozycje psychiczne, takie jak: uwaga, pamięć, spostrzegawczość, aktywność. Dzieci uczą się śpiewu, a także wrażliwości na piękno muzyki.
W naszej grupie dziecko jest partnerem i działania edukacyjne nauczyciela są skierowane na stosowanie różnorodnych metod w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Skierowane są one na dziecko, jego wychowanie oraz prawidłowy i wszechstronny rozwój. Wychodzą one naprzeciw ogólnym potrzebom życia społecznego i gospodarczego oraz związanej z tym sytuacji rodziny.
Pamiętamy o tym, że nauka poprzez zabawę ma być przede wszystkim przyjemna dla dziecka, bo pomaga im rozwijać się intelektualnie, emocjonalnie, estetycznie, ruchowo i duchowo.