Dokumenty dla rodziców

Dokumenty do pobrania

 

Uchwała nr XLVII/589/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki

Uchwała nr XLVIII/604/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci 

Plan współpracy z rodzicami

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W PRZEDSZKOLU NR 5 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W SUWAŁKACH

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 


Lp.

Formy współpracy

Termin realizacji

Sposoby realizacji
1. Spotkanie organizacyjne. Zorganizowanie zebrania ogólnego oraz zebrań grupowych  -wrzesień 2023 r. – wzajemne poznanie
– zapoznanie ze Statutem przedszkola
– poznanie organizacji pracy
– poznanie ramowego rozkładu zajęć
– poznanie oferty zajęć dodatkowych
– omówienie zasad bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu  – określenie zasad i form współpracy
– zapoznanie rodziców z programami wybranymi do pracy w grupie 
– przyjmowanie zgłoszeń rodziców n t. indywidualnych preferencji bądź problemów żywieniowych dziecka
– poznanie „służbowej drogi” rozwiązywania problemów( konsultacje rodziców z wychowawcą, ewentualnie z dyrektorem)
– zapoznanie z harmonogramem uroczystości przedszkolnych
– zapoznanie z kompetencjami Rady Rodziców
– wybór Rady Rodziców 
 

2.

 

Pedagogizacja rodziców – wspomaganie rodziców w działaniach edukacyjnych i pedagogicznych  

– cały rok

– przekazywanie artykułów związanych z problematyką wychowawczą
– przekazywanie informacji n t. problemów, na jakie mogą napotykać dzieci
– organizowanie warsztatów ze specjalistami (psycholog, logopeda)
3. Zaangażowanie rodziców do przygotowywania uroczystości i imprez – cały rok -pomoc rodziców w organizacji
4. Spotkanie z rodzicami – podsumowanie wyników obserwacji i diagnozy wstępnej 

 

-pierwsze półrocze -posumowanie wyników obserwacji wstępnej oraz diagnozy pedagogicznej, przedstawienie kierunków pracy kompensacyjnej i stymulacyjnej
-omówienie problematyki zachowań dzieci
-omówienie szczegółów dotyczących organizacji balu karnawałowego
-omówienie form wspomagania dzieci w procesie nabywania sprawności i umiejętności
5. Spotkanie z Mikołajem -grudzień 2023 -wykonywanie pamiątkowych zdjęć
6. Udział rodziców w Jasełkach z okazji Świąt Bożego Narodzenia -grudzień 2023 -czynne zaangażowanie rodziców w przygotowanie strojów 

 

7. Konkursy plastyczne i konkurs recytatorski -zgodnie z planem rocznym -pomoc rodziców w przygotowywaniu prac konkursowych- oglądanie wystawy prac dziecięcych

– oglądanie występów dzieci

 

8. Udział rodziców  w wycieczkach i przeglądach twórczości artystycznych:

– konkurs recytatorski,

– konkursy plastyczne,

– Przegląd Tańca Regionalnego

 

-marzec/maj/czerwiec 2024 -pomoc w organizacji
-opieka nad dziećmi     
9. Pożegnanie 6-latków -czerwiec 2024 -pomoc rodziców w organizacji uroczystości
-występy dzieci
-podziękowanie za całoroczną współpracę rodzicom przez wychowawczynię
-podziękowania ze strony rodziców dla wszystkich pracowników placówki

 

* do poprawnego otwarcia dokumentów potrzebny jest Adobe Reader