«

»

Sie 28

Informacja

Szanowni Rodzice!

Z ogromną radością powitamy naszych wychowanków w progach naszego przedszkola w dniu 1 września 2020r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi podopiecznymi oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych wychowanków i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ (wytyczne_MEN GIS wrzesień_2020) jako Dyrektor przedszkola odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych podopiecznych, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach przedszkolnych. Wszystkie zasady zostały umieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku przedszkola.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

  1. Rodzice do przedszkola przyprowadzają dzieci zdrowe.
  2. Przed wejściem do placówki dzieci będą miały mierzoną temperaturę.
  3. Dziecku wchodzącemu do budynku przedszkola Rodzic zdejmuje maseczkę zgodnie z instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.
  4. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola do godz. 8.00 (nie później!).
  5. Dzieci odbierane są z przedszkola zgodnie z zadeklarowanymi godzinami.
  6. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
  7. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a Rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować Dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Przedszkole zapewnia opiekę w czasie przebywania dziecka w izolatorium.
  8. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę.Rodzic dziecka ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Dyrektorowi przedszkola fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
  9. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
  10. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, zachowując zasady:

     * 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

     * dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

     * dystans od pracowników przedszkola min. 1,5 m.

      9. Rodzice z dzieckiem/dziećmi wchodzą do placówki wejściem głównym, a                      wychodzą innym (ewakuacyjnym).

      10. W szatni może przebywać w tym samym czasie dwoje dzieci (z Rodzicem każde).

    11. Dziecko nie może przebywać w szatni bez obecności Rodzica.

      12. Rodzice odprowadzający dziecko/dzieci do szatni, a potem do sali przychodzi w             maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzice zobowiązani są przed                wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu                           dezynfekującego znajdującego się w dozowniku przy wejściu głównym do                       placówki.

       13. Dziecko bezpośrednio po wejściu do sali myje ręce.

       13. Rodzice odbierający dziecko/dzieci z przedszkola powinni być wyposażeni w                  maseczkę zasłaniającą nos i usta. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru,              powinien użyć płynu dezynfekującego.

       14. Rodzice niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakładają mu zgodnie              z instrukcją maseczkę ochronną, zasłaniającą nos i usta.

       14. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

       15. Dzieci przebywające na przedszkolnym placu zabaw przyprowadza do                            oczekujących Rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik przedszkola                 (woźna).

       15. Wszelkie informacje na temat dziecka Rodzic może uzyskać przez kontakt                      mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez Dyrektora przedszkola lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualności.

 

                                                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                            Dyrektor przedszkola