«

»

maj 11

Informacja o projekcie nr LT-PL-5R-381 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegółowy 3.1. – „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”.

Beneficjentem wiodącym jest Administracja Samorządu Miasta Alytus, natomiast Miasto Suwałki jest beneficjentem w projekcie.

Cel projektu: „Poprawa zdrowia fizycznego i emocjonalnego dzieci zamieszkujących obszar polsko-litewskiego pogranicza w okresie pandemii COVID-19”.

Projekt realizowany jest w przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 oraz w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 2, 5, 7, 10, 11 w Suwałkach, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 593 058,23 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 504 099,49 EUR

Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Suwałki): 334 844,30 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 284 617,65 EUR
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2021 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.

Celem projektu jest poprawa zdrowia fizycznego i emocjonalnego dzieci zamieszkujących obszar polsko-litewskiego pogranicza w okresie pandemii COVID-19. Projekt przeznaczony jest szczególnie dla dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobocie obu rodziców, alkoholizm rodziców, rodziny o niskim dochodzie, samotne wychowanie, wielodzietność). Z uwagi na pandemię COVID-19 partnerzy projektu zmagają się z podobnymi problemami wykluczenia społecznego i ubóstwa, pogorszenia stanu zdrowia psychologicznego i fizycznego dzieci. Z uwagi na to, że pandemia stanowi istotne zagrożenie dla dzieci z problemami zdrowotnymi, należy dążyć do poprawy stanu zdrowia fizycznego i emocjonalnego u dzieci oraz dostosowywać do nowych wyzwań środowisko instytucji edukacyjnych w Alytusie i Suwałkach. Działania, takie jak zajęcia sportowe i zdrowotne, warsztaty, Polsko-Litewski Otwarty Dzień Gier w Alytusie lub półmaraton w Suwałkach pozwolą zmniejszyć problemy zdrowotne dzieci i wykluczenie społeczne. Nauczyciele/instruktorzy będą minimalizowali negatywny wpływ pandemii na dzieci, motywować i chronić dzieci, a także integrować z innymi dziećmi poprzez różne działania promujące zdrowy styl życia. W przedszkolach zostały również przewidziane zajęcia zdalne w celu przeciwdziałania problemom wynikającym z pandemii COVID-19 i zapewnienia opieki społecznej oraz zdalnej interakcji między dziećmi w Alytusie i Suwałkach.

W ramach projektu unijnego „Bądź aktywny – bądź zdrowy” realizujemy w naszym przedszkolu następujące zajęcia:
• Zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami aerobik – fitness dla najmłodszych
• Zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami Zumba Kids
• Zajęcia sportowo-ruchowe z elementami rytmiki

Zajęcia potrwają do końca lutego 2022r.

W ramach tych zajęć zostały objęte dzieci z czterech grup:
grupa III: zajęcia sportowo-ruchowe z elementami rytmiki
prowadzący: Aneta Ćwiek,
grupa IV: zajęcia sportowo-ruchowe z elementami rytmiki
prowadzący: Aneta Ćwiek,
grupa V: zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami aerobik – fitness dla najmłodszych
prowadzący: Wioleta Kardel,
grupa VI: zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami Zumba Kids
prowadzący: Marzena Sowul.